Dành cho người cư trú trung và dài hạn Q&A

LUẬT XUẤT NHẬP CẢNH SỬA ĐỔI
NGƯỜI LƯU TRÚ KHÔNG CHÍNH THỨC VÀ NGƯỜI XIN LÀ DÂN TỊ NẠN
Hỏi & Đáp
Bản dịch tiếng Việt 6/2011

Từ trước đến nay, người lưu trú không chính thức cũng được đăng ký người nước ngoài và đã được công chứng trên giấy tờ.
Tuy nhiên, bắt đầu từ tháng 7 năm 2012 chế độ đăng ký người nước ngoài bị hủy bỏ, như vậy thì những người lưu trú không chính thức sẽ không còn được công chứng trên giấy tờ nữa.
Theo kết quả đó, người lưu trú không chính thức sẽ được đối xử ra sao ?


Hỏi
 1. Sẽ không còn thẻ ngoại kiều ?
 2. Thế nào là người nước ngoài lưu trú không chính thức ?
 3. Trong luật sửa đổi thay đổi những gì ?
 4. Đảm bảo quyền lợi của người lưu trú không chính thức sẽ ra sao ?
 5. Người xin tị nạn sẽ ra sao ?
 6. Nếu bị cắt bỏ tư cách cư trú hoặc đã lưu trú quá hạn rồi thì sẽ ra sao ?
 7. Nắm bắt thông tin về người lưu trú không chính thức như thế nào ?
 8. Sẽ không còn được làm việc nữa ?


Q1
Sẽ không còn thẻ ngoại kiều ?

Đúng vậy.
Luật đăng ký ngoại kiều được hủy bỏ và sẽ được thay thế bằng hệ thống quản lý lưu trú mới.

Hệ thống mới dựa vào [KAITEI HO] - luật xuất nhập cảnh sửa đổi được ban hành vào ngày 15 tháng 7 năm 2009, và [NYUKAN TOKUREI HO] - luật quy định ngoại lệ trong xuất nhập cảnh và [JUMIN KIHON DAICHO HO] - luật đăng ký cư dân, dự định sẽ được áp dụng từ tháng 7 năm 2012.
Giống như bảng 1 dưới đây, thì trong chính sách mới, đối với những người xuất thân trong thuộc địa của Nhật và đã sống tại Nhật từ trước thế chiến thứ II như Hàn Quốc, Triều Tiên và Đài Loan thì Giấy chứng minh đăng ký ngoại kiều sẽ được thay bằng"Giấy chứng minh vĩnh trú đặc biệt" những đối tượng khác sẽ được cấp"thẻ lưu trú" và sẽ làm"phiếu cư trú người nước ngoài" tại cơ quan hành chính địa phương.

Người cư trú không chính thức sẽ không được cấp thẻ cư trú

Người nước ngoài hay người tạm trú không chính thức có thẻ ngoại kiều mà trên đó có ghi [không có tư cách cư trú] thì sẽ không được cấp thẻ lưu trú và cũng không được làm phiếu cư trú người nước ngoài.

Bảng 1 Theo luật sửa đổi áp dụng vào năm 2012 ...
Luật hiện hành -[GAITO HO] Theo[KAITEI NYUKAN HO]- luật xuất nhập cảnh sửa đổi và [NYUKAN TOKUREI HO] - luật quy định ngoại lệ trong xuất nhập cảnh Theo [JUKIHO ]- luật đăng ký cư dân
Người vĩnh trú đặc biệt ( người Hàn, Triều Tiên và Đài Loan sống tại Nhật ) Cấp " thẻ ngoại kiều" tại cơ quan hành chính địa phương Cấp "thẻ giấy chứng nhận vĩnh trú đặc biệt" tại cơ quan hành chính địa phương Làm[GAIKOKUJIN JUMIN HYO]- phiếu cư dân ngoại kiều tại cơ quan hành chính địa phương
Người cư trú trung và dài hạn ( người vĩnh trú, du học sinhv.v...) Cấp " thẻ ngoại kiều "
tại cơ quan hành chính địa phương
Cấp "thẻ lưu trú" tại phòng quản lý xuất nhập cảnh địa phương Làm[GAIKOKUJIN JUMIN HYO]- phiếu cư dân ngoại kiều tại cơ quan hành chính địa phương
Người tạm trú không hợp pháp ( người lưu trú quá hạnv.v...) Cấp " thẻ ngoại kiều " tại cơ quan hành chính địa phương Không được cấp"thẻ lưu trú " Không được cấp[JUMIN HYO]- phiếu cư dân / bị xóa


Q2
Thế nào là người nước ngoài lưu trú không chính thức ?

"Người lưu trú không chính thức" là người nước ngoài sống trong nước Nhật mà không có tư cách cư trú. Trong đó có cụ thể như: người lưu trú quá hạn, người nhập cảnh trái phép, người được phép tạm thả, người được phép lưu trú tạm, người được phép bảo hộ nhất thời v.v....

Người lưu trú quá hạn

"Người lưu trú quá hạn" là người nước ngoài khi họ nhập cảnh vào Nhật đã có tư cách cư trú chính thức là cư trú ngắn hạn như du lịch, thăm thân hay du học, nhưng sau khi hết thời gian lưu trú nhưng vẫn tiếp tục ở lại vì vậy họ đã mất tư cách cư trú. Theo ước tính của Bộ Tư Pháp, số lượng tính vào đầu năm 2011 là 78.488 người. Dù họ đã vi phạm điều lệ của luật Quản Lý Xuất Nhập Cảnh nhưng họ coi giống như là vi phạm luật giao thông , cũng như không làm hành vi phạm tội nào khác.

Người nhập cảnh trái phép

"Người nhập cảnh trái phép" là người nước ngoài nhập cảnh bằng thủ đoạn không chính thức như là: bí mật nhập cảnh, nhập cảnh bằng hộ chiếu giả. Theo ước tính của Bộ Tư Pháp số liệu tính vào đầu năm 2010 là khoảng 13.000 đến 22.000 người.

Người được phép tạm thả

"Người được phép tạm thả" là người nước ngoài đang bị giam giữ ở cục Quản Lý Xuất Nhập Cảnh hoặc trung tâm Quản Lý Nhập Cảnh để chờ làm thủ tục trục xuất về nước vì đã có những hành vi, vi phạm luật Quản Lý Xuất Nhập Cảnh hoặc luật Hình Sự, nhưng do bản thân thỉnh cầu hay do cục Quản lý Xuất Nhập Cảnh có quyền hạn nên xem là người được tạm thả. Họ được tạm thả với các điều kiện như: nộp tiền bảo lãnh, hạn chế phạm vi nhà ở và đi lại, khi nào có yêu cầu phải ra đầu thú. Mặc dù có được tạm thả nhưng họ chưa có tư cách cư trú chính thức, cho nên họ vẫn còn là người lưu trú không chính thức. Con số người nước ngoài được tạm thả vào năm 2009 lên đến 3.102 người.

Người được phép lưu trú tạm

" Người được phép lưu trú tạm" là trường hợp người nước ngoài không có tư cách cư trú nhưng đã làm đơn xin công nhận là dân tị nạn thì phải đạt được một số điều kiện phù hợp mới được phép lưu trú tạm ở Nhật Bản. Họ được phép lưu trú tạm với một số điều kiện cần thiết như sau: hạn chế phạm vi nhà ở và đi lại, hạn chế hoạt động, khi nào có yêu cầu phải ra đầu thú v.v.... hơn nữa cũng có trường hợp Cục Quản Lý Nhập Xuất Cảnh cần thiết yêu cầu phải lấy dấu vân tay. Theo số liệu tính vào năm 2009 thì trong tổng số 1.028 người nước ngoài làm đơn xin tị nạn chỉ có 72 người được phép lưu trú tạm.

Người được bảo hộ nhất thời

"Người được bảo hộ nhất thời " là người nước ngoài có khả năng là dân tị nạn mà cục Quản Lý Xuất Nhập Cảnh cho phép cập bến để bảo hộ một thời gian. Trường hợp này họ cũng phải chấp nhận một số điều kiện cần thiết như: thời gian lưu trú, hạn chế nhà ở và đi lại v.v... Trong thời gian 5 năm từ năm 2005 đến năm 2009 chỉ có 4 trường hợp được cấp giấy phép này thôi.

Những trẻ em không có tư cách cư trú

Ngoài ra còn có những trẻ em sinh ra ở Nhật Bản nhưng bố mẹ là người lưu trú không chính thức, hoặc có những trẻ em mới đầu đã có tư cách cư trú nhưng lại do hoàn cảnh nào đó đã mất tư cách cư trú nhưng vẫn tiếp tục ở lại, cũng có trẻ em sang Nhật không có tư cách cư trú từ ban đầu. Mặc dù Bộ Tư Pháp chưa nắm rõ được con số của tất cả các trẻ em này, nhưng con số này chắc chắn không ít.

Chứng nhận là dân tị nạn và giấy phép cư trú đặc biệt

Những người lưu trú không chính thức này nếu được chứng nhận là dân tị nạn thì được cấp tư cách cư trú của người Định trú , đồng thời nếu được cấp giấy phép cư trú đặc biệt thì sẽ được cấp một tư cách cư trú nào đó và trở thành người lưu trú chính thức.

Biểu đồ 1 Diễn biến của con số người lưu trú quá hạn


Q3
Trong luật sửa đổi thay đổi những gì ?

Cùng với việc áp dụng luật mới, luật đăng ký người nước ngoài được bãi bỏ. Từ trước đến nay, dù là người lưu trú không chính thức nhưng vẫn được đăng ký người nước ngoài nếu họ lưu trú ở Nhật được trên 90 ngày. Nhưng thẻ lưu trú mới chỉ được cấp cho người cư trú trung và dài hạn ( người nước ngoài được phép cư trú trên 3 tháng ) lưu trú một cách chính thức thôi.

Người nước ngoài có thẻ ngoại kiều mà trên đó có ghi "Không có tư cách cư trú" thì phải trả lại thẻ ngoại kiều đó cho cục quản Lý Xuất Nhập Cảnh trong vòng 3 tháng từ ngày thi hành luật mới ( tháng 7 năm 2012 theo dự định ) Nhưng đối với việc này thì không có quy định xử phạt.

Không còn hồ sơ công chứng thân phận của mình

Thông qua đợt cải cách lần này, người nước ngoài phải làm thủ tục đăng ký cư trú ở cơ quan hành chính như huyện, xã, thị trấn để làm "phiếu cư trú người nước ngoài". Tuy nhiên, phiếu cư trú người nước ngoài được cấp cho người Cư trú trung dài hạn và người Vĩnh trú Đặc biệt, người có giấy phép lưu trú tạm hoặc giấy phép bảo hộ nhất thời thôi, chứ không được cấp cho người lưu trú không chính thức.
Như vậy, đa số người lưu trú không chính thức không có "thẻ lưu trú" cũng không được làm "phiếu cư trú người nước ngoài" có nghĩa là nhà nước và cơ quan hành chính sẽkhông còn hồ sơ để công chứng thân phận của người nước ngoài đó nữa.

Biểu đồ 2 Người lưu trú không chính thức và đăng ký người nước ngoài


Q4
Đảm bảo quyền lợi của người lưu trú không chính thức sẽ ra sao ?

Trong cuộc vấn đáp của quốc hội, chính phủ trả lời rằng: sau khi áp dụng luật sửa đổi mới "Trên cơ bản vẫn không thay đổi" với việc đảm bảo quyền lợi này.

Đảm bảo quyền lợi tối thiểu của con người.

Hiện nay, dù là người lưu trú không chính thức nhưng quyền lợi tối thiểu của con người vẫn được bảo đảm. Như thấy ở bảng 2, quyền được giáo dục, quyền sức khỏe mẹ và con và các dịch vụ có liên quan đếṇ y tế, những quy luật liên quan đến lao độngv.v... Ngoài ra còn có nhiều quyền lợi được bảo đảm: quyền đươc xét xử ở trên toà án, biểu hiện tự do, không được đối xử phân biệt chủng tộcv.v.....

Cần sự xác nhận là một cư dân

Tuy nhiên, khi người nước ngoài muốn hưởng được quyền lợi và dịch vụ ở bảng 2 thì phần lớn các cơ quan hành chính địa phương đều xác nhận người đó là cư dân sống ở khu vực đó hay không bằng cách kiểm tra "Có đăng ký người nước ngoài hay không". Nhưng sau này cần phải tìm phương pháp xác nhận khác thay thế đăng ký người nước ngoài. Trường hợp không có đăng ký người nước ngoài ở khu vực đó thì một số cơ quan hành chính địa phương xác nhận bằng hóa đơn của các loại chi phí dịch vụ công cộng.

Những "văn bản bổ sung" của luật cải cách mới.

Vấn đề này được đề cập đến nhiều lần trong quốc hội và cũng được bổ sung thêm văn bản cho luật Cải Cách Quản Lý Xuất Nhập Cảnh và luật Đăng Ký Cư Trú, không những thế mà còn cả nghị quyết kèm theo quốc hội nữa. Trong đó sau khi áp dụng luật mới, không để rút lui quyền lợi và dịch vụ ở bảng 2, yêu cầu cơ quan hành chính địa phương, Chính phủ, Bộ Nội Vụ và Truyền Thông, Bộ Lao Động và Phúc Lợi phải đáp ứng cho phù hợp.

Bảng2 Áp dụng dịch vụ hành chính, pháp luật đối với người lưu trú không chính thức hiện nay
Chế độ Áp dụng Khái quát
Luật tiêu chuẩn lao động Tiêu chuẩn tối thiểu về lao động
Luật Công Đoàn Lao Động Đảm bảo hoạt động của công đoàn
Luật tiền công mức tối thiểu Duy trì mức lương tối thiểu
Luật vệ sinh an toàn lao động An toàn trong môi trường làm việc
Bảo hiểm tai nạn lao động Chấn thương bệnh tật trong quá trình làm việc
Bảo hiểm thất nghiệp × Đảm bảo thu nhập khi thất nghiệp
Bảo hiểm sức khỏe × Chấn thương bệnh tật trong cuộc sống riêng tư
Trợ cấp sinh hoạt × Đảm bảo tối thiểu trong sinh hoạt
Lương hưu quốc dân Đảm bảo thu nhập của người cao tuổi, lương hưu khuyết tật, lương hưu gia đình nạn nhân
Bảo hiểm lương hưu xã hội Đảm bảo thu nhập của người cao tuổi, lương hưu khuyết tật, lương hưu gia đình nạn nhân
Giáo dục học đường Đảm bảo quyền lợi giáo dục của trẻ em
Sổ tay sức khỏe mẹ con Hỗ trợ phụ nữ khi mang thai và sinh đẻ
Trợ cấp khi sinh con Trợ cấp chi phí nhập viện để sinh con
Y tế dưỡng dục Điều trị trẻ em đẻ non
Y tế giáo dục Loại trừ, giảm bớt khuyết tật bẩm sinh của trẻ em
Y tế cai nghiện Loại trừ, giảm bớt khuyết tật ở người lớn(lọc máu, HIVv.v...)
Điều trị bệnh lao Bao gồm trường hợp mệnh lệnh nhập viện
Y tế tâm thần Căn bệnh tâm thần mãn tính như: bệnh tâm thần phân liệt , bệnh trầm cảm
Bệnh tật mãn tính của trẻ em Là công trình nghiên cứu phương pháp điều trị
Tiêm chủng phòng ngừa Viêm não Nhật Bản, bại liệt, bệnh lao, ban sởi, sởi 3 ngày
Bệnh nhân đi lang thang Nhập viện, không có nơi cư trú và công việc, cũng không có người nương tựa
Chế độ bù đắp chi phí y tế chưa thanh toán Chỉ hạn chế ở một số đơn vị hành chính nhất định
○= Áp dụng  × =Không được áp dụng  △= Theo phán đoán của các đoàn thể
Tài liệu tham khảo: Y tế dành cho người nước ngoài và đặt những câu hỏi chủ yếu có liên quan đến phúc lợi năm 2000


Q5
Người xin tị nạn sẽ ra sao ?

Người đang làm thủ tục xin tị nạn đã được cấp tư cách cư trú trên 3 tháng, sẽ được đối xử giống như người cư trú trung và dài hạn, được cấp thẻ lưu trú và có thể làm được phiếu cư trú người nước ngoài.
Bên cạnh đó, người có giấy phép lưu trú tạm hoặc người giấy phép bảo hộ nhất thời tuy không được cấp thẻ lưu trú nhưng có thể làm được phiếu cư trú người nước ngoài tại cơ quan hành chính địa phương.

Tuy đang làm đơn xin tị nạn nhưng chưa có tư cách cư trú hoặc có tư cách cư trú dưới 3 tháng, không được cấp thẻ lưu trú và cũng không làm được phiếu cư trú. Dù có nhận được giấy phép tạm thả nhưng điều này vẫn không thay đổi.

Có thể tham gia bảo hiểm sức khỏe không ?

Muốn tham gia Bảo Hiểm Sức Khỏe Quốc Dân thì phải có tư cách cư trú trên 1 năm. Dù tư cách cư trú chưa đến 1 năm nhưng khi nhập cảnh có dự định cư trú trên 1 năm thì có thể tham gia được bảo hiểm sức khỏe này. Vì vậy chắc chắn có nhiều người xin tị nạn không tham gia được bảo hiểm sức khỏe. Nếu không có bảo hiểm sức khỏe thì tự mình phải chịu 100% chi phí y tế.

Miễn học phí trong giai đoạn Tiểu học và Trung học cơ sở

Bên cạnh đó, trẻ em được đi học miễn phí trong giai đoạn tiểu học và trung học cơ sở không có liên đến việc có tư cách cư trú hay không. Tuy nhiên khác với trẻ em Nhật, việc đi học ở trường tiểu học và trung học cơ sở không phải là nghĩa vụ bắt buộc của các em này, cho nên sẽ có trường hợp bạn không nhận được Hướng Dẫn Nhập Học gởi đến nhà. Lúc đó bạn cần phải tự mình hỏi lại cơ quan hành chính địa phương.

Đảm bảo quyền lợi của người xin tị nạn không có tư cách cư trú

Quyền lợi được ghi trong bảng 2 của người xin tị nạn không có tư cách cư trú vẫn được đảm bảo như trước đây. Vì vậy dù không có tư cách cư trú nhưng vẫn có quyền lợi liên quan đến lao động và hưởng được dịch vụ chăm sóc bà mẹ và bé, dịch vụ liên quan về y tế. Ví dụ trường hợp sinh con có thể nhận hỗ trợ nhập viện để sinh con.

Bảng 3 Áp dụng dịch vụ đối với người xin tị nạn sau khi ban hành luật Cải Cách Quản Lý Xuất Nhập Cảnh
Tư cách cư trú Thẻ lưu trú Sổ Đăng Ký Cư Trú Bảo Hiểm Sức Khỏe Quốc Dân Quyền Giáo Dục của Trẻ Em
Có
Lưu trú chính thức
Tư cách cư trú trên 3 tháng
Tư cách cư trú dưới 3 tháng × × ×
Không
Lưu trú không chính thức
Giấy phép lưu trú tạm ×
Bảo hộ nhất thời ×
Các trường hợp khác × × ×
○= Áp dụng  × = Không được áp dụng  △= Thường là không áp dụng nhưng có trường hợp ngoại lệ

Bảng 3 Tình hình lưu trú của người xin tị nạn khi làm đơn xin tị nạn


Q6
Nếu bị cắt bỏ tư cách cư trú hoặc đã lưu trú quá hạn rồi thì sẽ ra sao ?

Người nước ngoài mới đầu đã có tư cách cư trú chính thức lưu trú ở Nhật nhưng vì lý do nào đó bị hủy tư cách hoặc quên làm thủ tục gia hạn thì sẽ mất tư cách cư trú.

Thẻ lưu trú mất hiệu lực, phiếu đăng ký cư trú người nước ngoài bị xoá

Trong trường hợp thẻ lưu trú của bạn mất hiệu lực thì phải trả lại cho cục Quản Lý Xuất Nhập Cảnh trong vòng 14 ngày. Nếu không trả lại thẻ trong thời gian quy định, phải nộp tiền phạt dưới 200,000 yên.
Đồng thời nếu bị mất tư cách cư trú thì Bộ Tư Pháp sẽ báo cho cơ quan hành chính địa phương biết. Và cơ quan hành chính địa phương sẽ xóa đăng ký cư trú liên quan đến người nước ngoài đó.


Q7
Nắm bắt thông tin về người lưu trú không chính thức như thế nào ?

Luật Cải Cách Xuất Nhập Cảnh có quy định nắm bắt thông tin liên tục về người cư trú trung dài hạn, là những người lưu trú chính thức. Tuy nhiên người lưu trú không chính thức là đối tượng nằm ngoài phạm vi nắm bắt thông tin liên tục.

Người lưu trú không chính thức là người đang cư trú ở Nhật và đã vi phạm điều lệ của bộ luật hành chính về Quản Lý Xuất Nhập Cảnh nên những người này là đối tượng công chức viên phải trình báo. Tuy nhiên, cũng có trường hợp ngoại lệ nếu việc trình báo ngăn cản mục đích hành chính của cơ quan hành chính thì các cơ quan hành chính có thể so sánh mục đích hành chính và lợi ích trình báo để " phán đoán tùy từng trường hợp có nên trình báo hay không".

Trường học và sở Giám Sát Tiêu Chuẩn Lao Động

Theo cách nghĩ như trên, từ trước đến nay các trường học không trình báo cho cục Quản Lý Xuất Nhập Cảnh về con em của người lưu trú không chính thức. Và sở Giám Sát Tiêu Chuẩn Lao Động cũng không tố giác hành vi, vi phạm quy định luật Lao Động đối với người lưu trú không chính thức.Q8
Sẽ không còn được làm việc nữa ?

Theo luật mới, nếu không có thẻ cư trú hoặc không có giấy chứng nhận người Vĩnh trú đặc biệt thì người nước ngoài sẽ không được làm việc và cũng không được sống ở Nhật Bản nữa.

Cục Quản Lý Xuất Nhập Cảnh, Bộ Tư Pháp quản lý người lưu trú không chính thức bằng cách nhận thông tin từ người dân báo như gửi email, điện thoại, fax v.v.... Đợt cải cách luật xuất nhập cảnh này quy định người cư trú trung và dài hạn tức là người lưu trú chính thức bắt buộc lúc nào phải mang theo thẻ lưu trú.
Người lưu trú trung và dài hạn phải xuất trình thẻ trong cuộc sống thường ngày ví dụ: khi đi tìm nhà cho thuê, ký hợp đồng máy điện thoại di động, mở tài khoản ngân hàng v.v...

Nghĩa vụ kiểm tra <có hạn chế lao động hay không>

Đứng trước thực trạng người chủ thuê người nước ngoài lưu trú quá hạn hoặc không có tư cách cư trú để làm việc vì họ không biết điều đó, trong luật mới này đã quy định người chủ bắt buộc phải kiểm tra mục có hạn chế lao động hay không trên thẻ cư trú . Trường hợp người chủ thuê người nước ngoài không có tư cách lao động thì người chủ sẽ bị phạt.
Theo kết quả đó, nếu không có thẻ cư trú hoặc không có giấy chứng nhận người Vĩnh trú đặc biệt thì người nước ngoài sẽ không được làm việc và cũng không được sống ở Nhật Bản nữa.Tóm lại, luật cải cách này......

Văn bản trong luật cải cách này không quy định phạt tội nặng đối với người lưu trú không chính thức. Tuy nhiên việc thiết lập thêm chế độ thẻ lưu trú và chế độ phiếu đăng ký cư trú của người nước ngoài theo luật cải cách này , dẫn đến kết quả là xiết chặt và đẩy người lưu trú không chính thức ra khỏi xã hội Nhật Bản một cách " sáng tạo" thì sẽ không còn nhìn thấy những người này nữa.

Việc làm này là tổn thất lớn đối với xã hội Nhật Bản
Cho đến nay, nhiều người lưu trú không chính thức sinh sống ở Nhật Bản, chấp nhận điều kiện lao động thấp và nặng nhọc được gọi là 3K, nâng đỡ nền kinh tế Nhật Bản và là chỗ dựa trong cuộc sống của mọi người. Người lao động làm việc vì yêu gia đình và xã hội, bố mẹ cầu mong con cái được hạnh phúc, trẻ em thì có ước mơ trong tương lai, người xin tị nạn đã trốn chạy ra khỏi nước mình và đã đến Nhật--- Người được gọi là người cư trú không chính thức nói chung là những người mà mỗi người có một cuộc sống riêng tư, người nào cũng đều chịu thương chịu khó sống trong xã hội Nhật Bản.

Theo chế độ chính sách người nước ngoài không hợp lý của chính phủ Nhật Bản, những người bị coi là "người nước ngoài lưu trú không chính thức" thì tuy họ đã vi phạm hành chính của luật Quản Lý Xuất Nhập Cảnh nhưng ngoài ra họ không có phạm tội gì khác.

Trong tương lai trong xã hội khu vực việc "sống cộng sinh" có nghĩa là không có liên quan gì đến việccó hay không có quốc tịch, có hay không tư cách cư trú. Chúng tôi phản đối bộ luật ác ngăn cản "cộng sinh" giữa người Nhật và người nước ngoài.